Peu diabètic

Els pacients diabètics, en un elevat percentatge, poden desenvolupar úlceres al peu. Les complicacions derivades d’aquestes lesions són la primera causa d’ingrés hospitalari d’aquests pacients i representen la principal causa d’amputació no traumàtica de les extremitats inferiors.